HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัล Best Commercial Bank Thailand 2018 จากนิตยสาร International Banker

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นธนาคารพาณิชย์ยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย หรือ Best Commercial Bank Thailand 2018 จากการประกาศผลรางวัล The International Banker 2018 Asia Awards Winner โดยนิตยสาร International Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคาร ทั้งนี้พิจารณาจากการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของธนาคารที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยมีการประกาศผลรางวัลดังกล่าวในนิตยสาร International Banker ฉบับเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ธนาคารเกียรตินาคิน 'KKP' รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP โดยวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018 : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Sustainability Awards 2018 รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน งานจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา

บล.ภัทรขึ้นแท่นบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นคว้า 3 รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

ศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ และ ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับ 3 รางวัลจากงาน 12th Annual Financial Institution Awards โดย Alpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ รางวัล Best Investment Bank in Thailand (ปีที่ 6) รางวัล Best M&A House in Thailand (ปีที่ 3) และรางวัล Best Private Wealth Management Bank in Thailand (ปีที่ 4) ตอกย้ำการเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจวานิชธนกิจและธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล ตลอดจนความสามารถขององค์กรในการนำเสนอบริการที่รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย งานจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีล่า ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

บล.ภัทร คว้ารางวัล Best Structured Products House Thailand จากนิตยสาร The Asset

นภดล นิมมานพิภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Best Structured Products House Thailand จาก The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ในงาน The Asset Triple A Private Banking, Wealth Management, Investment and ETF Awards 2018 สะท้อนความสามารถในการให้บริการและเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่มีความซับซ้อนและตอบโจทย์ในสภาวะตลาดที่หลากหลาย โดยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น ฮ่องกง

บล.ภัทร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของ Thailand Future Fund

บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน และอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund หรือ TFFIF) ในฐานะที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมหน่วยลงทุน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนของ TFFIF คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 44,700 ล้านบาท นับเป็นการเสนอขายที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2561

'ฟิลิป เชียง ชอง แทน' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกาศแต่งตั้งฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ดูแลในส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Business) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เพื่อทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้มีบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

KKP ร่วมสนับสนุนการแสดงโขน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแสดงโขน ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับปณิธานที่จะสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ โดยนอกจากลูกค้าของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจะให้ความสนใจรับชมเป็นจำนวนมากแล้ว ทางกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังได้เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนจากโครงการเยาวชนโขนปัตตานี ผู้เป็นตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งมีใจรักและสนใจในศิลปะของโขนได้เข้ารับชมอีกด้วย

KKP ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ วัดวังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน นำโดยบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร และอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดวังตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนบูรณะศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ และเสนาสนะของวัดวังตะวันตก พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนเงินในการผลิตหนังสือ ‘คัมภีร์พระนิพพานโสตร ตำนานแห่งพระบรมธาตุ และนานาของดีที่วัดวังตะวันตก’ สำหรับเป็นที่ระลึกในพิธีทอดกฐินครั้งนี้ด้วย