HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

บล.ภัทร ตอกย้ำความเป็นเลิศทางธุรกิจคว้าสองรางวัลจาก SET Awards 2019

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คว้าสองรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่มความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) จากพิธีมอบรางวัล SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม (Securities Company Award) และรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF ในการนี้ ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับรางวัล Securities Company Award จากดร.ภากร ปีตธวัชชัย ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เป็นผู้แทนรับรางวัล Deal of the Year Award จากดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บล.ภัทร คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยม จาก Asiamoney นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล เข้ารับ 3 รางวัลจาก Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ 1) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทยจากการโหวตของ Asiamoney Brokers’ Poll ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของนิตยสาร Asiamoney 2) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมในประเทศไทยจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในธุรกิจตลาดทุน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง และ 3) รางวัลบริการไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่ธนาคารที่มีบริการโดดเด่น โดยพิจารณาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทรัพย์สินภายใต้การดูแล คุณภาพของคำแนะนำการลงทุน และความหลากหลายของทางเลือกการลงทุนที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ประเทศสิงคโปร์

KKP ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 'รายชื่อหุ้นยั่งยืน' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยวรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับรางวัล ‘หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2019 – THSI 2019)' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยุทธ วรฉัตรธาร ประธานคณะทำงานพิจารณารางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม และภัทรียา เบญจพลชัย คณะทำงานพิจารณารางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

KKP รับเกียรติบัตรการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

วรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และบุญฤทธิ์ สวัสดิสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ ‘ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 6’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานการลดภาวะก๊าซเรือนกระจกครอบคลุมพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พิธีมอบเกียรติบัตรมีขึ้นในงาน ‘ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ ประจำปี 2562 ที่จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

KKP ร่วมสนับสนุนการแสดงโขน ตอนสืบมรรคา

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสืบมรรคา ซึ่งจัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตามปณิธานของกลุ่มธุรกิจฯ ที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนการแสดงโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการนี้ มีลูกค้าให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกลุ่มธุรกิจฯ ยังได้เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนจากโครงการเยาวชนโขนปัตตานี และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ซึ่งมีใจรักและสนใจในศิลปะของโขนเข้าชมการแสดงด้วย

บล.ภัทร จัดสัมมนา Phatra Investment Day 2019 Are You Ready to Retire? วางแผนเกษียณให้มั่งคั่งและมั่นคง

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Phatra Investment Day 2019 ในหัวข้อ Are You Ready to Retire? เกษียณต่างสไตล์ วางแผนอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย ส่งต่อแนวคิดในการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณที่มั่งคั่งและมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เฉก ธนะสิริ ผู้ก่อตั้งชมรมร้อยปี-ชีวีเป็นสุข และผู้เขียนหนังสือ ‘อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้’ รวิศ หาญอุตสาหะ นักธุรกิจทายาทแบรนด์ Srichand ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล และสิกขวัตร สื่อสัจจา ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บล.ภัทร ร่วมเสวนาแบ่งปันมุมมอง โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม ศ.สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกียรตินาคิน นำลูกค้าสินเชื่อคว้า 3 รางวัล SMEs Excellence Awards 2019

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โดยสำมิตร สกุลวิระ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ เป็นผู้แทนรับรางวัลในฐานะที่ธนาคารเป็นผู้เสนอชื่อลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2019 ได้แก่ บริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold สำหรับประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold สำหรับประเภทธุรกิจบริการ ทั้งนี้ งานจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันความเป็นเลิศธุรกิจไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

KKP ร่วมสนับสนุน 'งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ'

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวสนับสนุนการจัดกิจกรรม ‘งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ’ เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประชาคมบนถนนอโศกมนตรี ทั้งนี้ กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์จากสมาชิกทุกภาคส่วน โดยรายได้จากกิจกรรมจะถูกนำกลับไปใช้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาย่านอโศกมนตรีเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกต่อไป งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)