HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


PHATRA SG-AA

กองทุนที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด

สัดส่วนพอร์ตการลงทุนจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายให้กองทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยง มีความเหมาะสมในทุกภาวะตลาด เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

     ปัจจุบันสภาวะการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมีความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเอเชียที่เศรษฐกิจจีนเกิดการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่าที่สุดในรอบ 24 ปี ส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อีกทั้งทางฝั่งยุโรปก็มีความกังวลที่ประเทศกรีซอาจผิดนัดชำระหนี้กับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และความเสี่ยงที่กรีซจะถอนตัวจากการเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งเป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจยุโรปในวงกว้างได้ โดยปัจจัยที่กล่าวมานั้นส่งผลกระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

     ความผันผวนที่มากขึ้นส่งผลให้นักลงทุนไทยหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจอย่างสมํ่าเสมอได้ยากยิ่งขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ทำให้นักลงทุนที่แม้จะยอมรับความเสี่ยงได้ ยังหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนตํ่ากว่าแทนเพื่อลดความกังวลที่มีอยู่

     แล้วจะมีการลงทุนใดที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดเช่นนี้ ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและมีความผันผวนตํ่า โดยที่นักลงทุนไม่ต้องคอยติดตามภาวะการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและไม่ต้องปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองตลอดเวลา

     PHATRA SG-AA (กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น) สามารถตอบโจทย์สภาวะตลาดในปัจจุบันได้ เนื่องด้วยมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ตราสารทุนในประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ ตราสารหนี้ในประเทศ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ตราสารทางเลือกประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการกระจายการลงทุนเช่นนี้ ส่งผลให้ความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุนลดลง และสร้างผลตอบแทนที่ดีสมํ่าเสมอให้กับนักลงทุน


ทำไมต้องกระจายการลงทุน

     นักลงทุนบางส่วนคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุน คือ การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ดี และลงทุนในจังหวะตลาดที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวยังไม่ถูกต้องทั้งหมด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวคือ “การกระจายการลงทุน” (Asset Allocation) ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่กำหนด โดยจากงานวิจัยของ โรเจอร์ อิบบอทสัน ศาสตราจารย์ภาควิชาการเงินของมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ร่วมกับ พอล ดี. แคพแลน หัวหน้าฝ่ายด้านงานวิจัยเชิงปริมาณของ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ (Morningstar) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านงานวิจัยกองทุนรวมระดับโลกได้สรุปไว้ว่า “มากกว่าร้อยละ 90 ของปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนในประเทศสหรัฐฯ ในช่วงปี 2544-2553 มาจากการกระจายการลงทุน”

ทำไมต้องเป็น PHATRA SG-AA

     PHATRA SG-AA เป็นกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการกระจายการลงทุนเป็นอย่างมาก กลยุทธ์สัดส่วนการลงทุนกำหนดโดยทีมงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ด้วยการใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาคำนวณหาจุดที่เหมาะสมในการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามภาวะการณ์เศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ

     จะเห็นได้ว่า PHATRA SG-AA มีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างทั่วถึง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ซึ่งสัดส่วนพอร์ตการลงทุนจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายให้กองทุนมีอัตราผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (Risk Adjusted Return) มีความเหมาะสมในทุกภาวะตลาด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุน

     ดังนั้น การลงทุนใน PHATRA SG-AA เท่ากับนักลงทุนมีทีมงานระดับมืออาชีพจากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Bank of America Merrill Lynch ที่เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ให้คำแนะนำในส่วนของกลยุทธ์การกระจายสัดส่วนพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีทีมงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุนเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดรวมถึงคัดเลือกสินทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้กรอบการกระจายการลงทุนตามคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยจะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก จึงเชื่อมั่นได้ว่าแม้ตลาดจะผันผวนอย่างไร กองทุนนี้จะถูกปรับให้เหมาะสมตามสภาวะตลาดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุน

     การลงทุนใน PHATRA SG-AA เพียงกองทุนเดียว ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลกด้วยเงินลงทุนขั้นตํ่าเพียง 10,000 บาท อีกทั้งมีสภาพคล่องสูงสามารถทำการซื้อขายกองทุนได้ทุกวันทำการ นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังสามารถใช้บริการ Saving Plan เพื่อจัดการเงินออมด้วยการลงทุนในกองทุนอย่างสมํ่าเสมอทุกเดือน โดยการหักบัญชีอัตโนมัติ นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามและขอข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โทรศัพท์ 02 305 9800 หรือ อีเมล์ ที่ customerservice@phatraasset.com