HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

ธนาคารเกียรตินาคิน และบล.ภัทร เปลี่ยนชื่อเป็น ‘เกียรตินาคินภัทร’ คำตอบเดียวของบริการทางการเงินที่เป็นเลิศและไร้รอยต่อ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เผยว่านับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ เพื่อตอกย้ำการเป็นคำตอบทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเชื่อมโยงไร้รอยต่อ ไม่ว่าในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจตลาดทุน นับเป็นก้าวต่อจากการควบรวมกิจการเมื่อปี 2555 ที่ทำให้ทั้งกลุ่มธุรกิจฯ สามารถขยายศักยภาพการให้บริการและตอบสนองฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะใช้ตราสัญลักษณ์ (logo) ใหม่ที่ออกแบบมาจากการผนวกตราสัญลักษณ์เดิมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยสื่อถึงความก้าวหน้า มั่นคง ตลอดจนความเป็นองค์กรทางการเงินชั้นเลิศสำหรับอนาคต

สุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า “นับตั้งแต่ธนาคารเกียรตินาคินและบริษัท ทุนภัทร ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ได้ควบรวมกันเป็น ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ในปี 2555 ได้มีการดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้น ไม่เฉพาะแต่เพียงการแลกเปลี่ยนหุ้นในระดับของผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดโครงสร้างการทำงาน การวางตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร การสรรหาพนักงาน การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ตลอดจนการหล่อหลอมทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกมิติอย่างแท้จริง ในวันนี้ การเปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ คือขั้นตอนสุดท้ายของการยืนยันกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าชื่อ ‘เกียรตินาคินภัทร’ คือมาตรฐานของความเป็นเลิศและเปี่ยมจรรยาบรรณที่เสมอเหมือนกันไม่ว่าในธุรกิจใด”

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการก่อตั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในปี 2555 ทั้งธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ยังคงดำเนินกิจการภายใต้ชื่อเดิม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งสององค์กรมีความแตกต่างและ ไม่ทับซ้อนกัน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร คือกลุ่มนักลงทุนสถาบัน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง ในขณะที่ลูกค้าหลักของธนาคารเกียรตินาคิน คือผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้เช่าซื้อรถยนต์ และผู้ฝากเงิน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการดำเนินการจัดโครงสร้างการบริหารและการทำงานใหม่ที่ยึดเอาประโยชน์และความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centric) มากกว่าโครงสร้างองค์กร ทำให้กลุ่มธุรกิจฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ฝากเงินกับธนาคารสามารถเข้าถึงบริการที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ หรือกลุ่มลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ที่มาใช้บริการวานิชธนกิจหรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ จากธนาคาร จนในปัจจุบันกล่าวได้ว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มธุรกิจฯ ได้อย่างไร้รอยต่อ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความชัดเจนในการสื่อสาร และแสดงจุดแข็งของการเป็นคำตอบเดียวของทุกบริการทางการเงิน

ด้านบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของธุรกิจภายใต้ระบบตลาดเสรี อยู่ที่ ‘Optimisation’ หรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด นี่คือสาเหตุของการควบรวมธุรกิจเพื่อผนวกความลึกและความหลากหลายของทรัพยากรจากทั้งธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทหลักทรัพย์ภัทร ไม่ว่าในแง่บุคลากร องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเครือข่าย มากลั่นกรองและนำเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ชื่อที่ได้รับการเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งเดียวในวันนี้ จึงแสดงความสำเร็จของการ Optimisation หรือการบริหารทรัพยากรให้เกิดผลสูงสุดในระยะที่ผ่านมา และเป็นเป้าหมายของเราในการผลักดันให้สิ่งนี้เกิดได้มากยิ่งๆ ขึ้นต่อไป”

ทั้งนี้ ภายหลังการเปลี่ยนชื่อ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ได้ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ซึ่งออกแบบจากการผนวกตราสัญลักษณ์เดิมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยสื่อถึงความก้าวหน้า มั่นคง ตลอดจนความเป็นองค์กรทางการเงินชั้นเลิศสำหรับอนาคต และมีสีประจำองค์กรเป็นสีม่วงและเทา

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสริมว่า “ภายหลังการเปลี่ยนชื่อแล้ว กลุ่มธุรกิจฯ คงเดินหน้าต่อในด้านการสร้างประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ดีที่สุด สมกับที่คาดหวังได้จากชื่อ ‘เกียรตินาคินภัทร’ โดยเฉพาะในมิติของการเป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกความต้องการทางการเงินบนมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด (global best practice) ไม่ว่าจะเป็นบริการในกลุ่มบริการสินเชื่อ ที่จะต่อยอดความชำนาญในด้านรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเจาะกลุ่มเซกเมนต์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น กลุ่มบริการที่ปรึกษาการลงทุน ที่จะขยายขอบเขตการให้คำปรึกษาหรือการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หรือโอกาสในต่างประเทศอย่างกว้างขวางและลึกขึ้น หรือกลุ่มบริการธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจที่จะขยายผลจากการได้รับความยอมรับในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางตลาดเงินที่จะตอบโจทย์ลูกค้าควบคู่ไปกับการจัดโครงสร้างธุรกรรม กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นคำตอบทางการเงินที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคนไทยและผู้ที่ต้องการลงทุนในไทยในทุกๆ ธุรกิจที่เราเลือกทำ”

‘เกียรตินาคินภัทร’ จับมือ ‘เจนเนอราลี่’ บุกตลาดประกันสุขภาพไฮเอนด์ เปิดตัว ‘เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น’ คุ้มครองทั่วโลก

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดยฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำโดย บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดตัวแผนประกันชีวิตและสุขภาพระดับไฮพรีเมี่ยม ‘เคเคพีเจน โกลบอล เฮลท์ โซลูชั่น’ (KKPGEN GLOBAL HEALTH SOLUTION) ตอบโจทย์ความต้องการปัญหาด้านสุขภาพของผู้เอาประกัน ครอบคลุมการรักษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก กับความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท โดยธนาคารฯ ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ฯ เปิดตัวแผนประกันดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2CLnvu4 หรือติดต่อที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ โทร. 02 165 5555

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG) เน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) โดยยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป กองทุนเปิดภัทร SET50 ESG (PHATRA SET50 ESG) ซึ่งมีเป้าหมายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 และคัดเลือกหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นต้น ทั้งนี้บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ร่วมโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยสำมิตร สกุลวิระ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ผู้แทนธนาคาร ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ ‘DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง’ (โครงการดีอาร์บิส) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาชิกสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายรายแต่ยังมีศักยภาพในการชำระหนี้ ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้และเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถฟื้นธุรกิจได้ โดยผ่านแนวทางการช่วยเหลือ เช่น การขยายเวลาชำระหนี้ การลดค่างวด หรือการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งการพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีศักยภาพมีแผนธุรกิจชัดเจน มีพฤติกรรมชำระหนี้ดี และมีความตั้งใจในการทำธุรกิจ

ในระยะแรก โครงการดีอาร์บิสมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกหนี้ธุรกิจที่มีหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายรายวงเงินรวมกันตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้สามารถติดต่อสมัครโดยตรงกับสถาบันการเงินหลักที่ใช้บริการหรือสถาบันการเงินอาจแจ้งเชิญลูกหนี้ให้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางสื่อสารและ call center ของสถาบันการเงินทุกแห่งที่ร่วมโครงการ เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (www.bot.or.th) และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร. 1213 ทั้งนี้ งานแถลงข่าวจัดขึ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563