HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

The Agenda

ภัทรคว้า 2 รางวัลดีเด่น
จากงาน SET Awards 2016

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) รับ 
2 รางวัลในงาน SET Awards 2016 ซึ่งเป็นงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้บริหารสูงสุดในตลาดทุนที่มีความโดดเด่นในสาขาต่างๆ สะท้อนความแข็งแกร่งและความสำเร็จของภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย โดยรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย รางวัลดีเด่นของหมวดบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบัน และรางวัลดีเด่น
สำหรับธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน
ในการนี้ พัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่
และศุภโชค  ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ เป็นผู้แทนรับรางวัล 
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2560

ธนาคารเกียรตินาคินรับรางวัลหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     วรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2559 จากเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัล SET Sustainability Awards ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับแผนงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพบริษัทจดทะเบียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนการจัดประกวด The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2017

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนการประกวดแผนธุรกิจภาษาอังกฤษ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการนี้ วรกฤต จารุวงศ์ภัค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 
กุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในรอบ Kiatnakin Phatra Venture Exhibit และภัทรพงศ์ รักตะบุตร ประธานสายช่องทางการตลาด และพัฒนาฐานลูกค้า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบ Mitr Phol 99-Second Pitch ด้วย การแข่งขันปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ศศินทร์ ฮอลล์ ชั้น 9 มีผู้แข่งขันทั้งสิ้น 70 ทีม จาก 17 ประเทศทั่วโลก

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนา 
1H2017 Economic Outlook & Asset Allocation Strategy

     กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จัดงานสัมมนา 1H2017 Economic Outlook & Asset Allocation Strategy เพื่อให้ข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ
และกลยุทธ์การจัดสรรการลงทุนในปี 2560 ให้แก่ลูกค้า บล.ภัทร และลูกค้า PRIORITY ของธนาคาร โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บล.ภัทร ได้แก่ 
ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานวิจัย ธีระพงษ์ วชิรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ และดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ตลอดจนกลยุทธ์การลงทุนภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

บล.ภัทร ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล ‘ยามเย็น...กับเพลงของพ่อ’

     บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ตการกุศล ‘ยามเย็น…กับเพลงของพ่อ’ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร พัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
นำผู้บริหารและลูกค้าเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ทั้งนี้ ในงานมีการแสดง ‘เพลงของพ่อ’ 3 รูปแบบ คือเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงที่แต่งขึ้นเพื่อพ่อ และเพลงโปรดของพ่อ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และถ่ายทอดโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทย เช่น บี้-สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว น้ำชา-ชีรณัฐ 
ยูสานนท์ หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ เนม-ปราการ ไรวา น้ำมนต์-ธีรนัยน์ ณ หนองคาย พินต้า-ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ ฯลฯ คอนเสิร์ตจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสมทบทุนสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ