HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility

ทางเลือกใหม่ในการลดความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด


กองทุนหุ้นไทยแห่งแรกที่มีกลยุทธ์การลดความผันผวนของผลตอบแทนจากกองทุนโดยรวมและเน้นโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ความผันผวนของการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่ำตามความผันผวนที่คาด (expected volatility)

     ท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ความผันผวนและความเสี่ยงของการลงทุนมีมากขึ้น นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เพื่อให้เงินที่ลงทุนไปเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แต่เนื่องจากหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก การลงทุนในตลาดหุ้นจึงทำได้ยาก การควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มุ่งลดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม เพื่อให้กลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีความเสี่ยงในความผันผวนที่น้อยลงและอยู่ในระดับต่ำที่สุดของความผันผวนที่คาด ซึ่งกองทุนนี้ ถือว่าเป็นกองทุนรวมแรกของไทยที่ใช้กลยุทธ์การลดความผันผวนของผลตอบแทนโดยรวมให้อยู่ในระดับต่ำในการเข้าลงทุนตลาดหุ้นไทย

กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility คือ อะไร

     กองทุนนี้เป็นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุน ภายใต้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Portfolio ของกองทุน) โดยมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่คาดของ Portfolio อยู่ในระดับต่ำที่สุด ซึ่งการคาดการณ์ความผันผวนอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในขณะที่สร้าง Portfolio เช่น การกระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว อัตราการเติบโตของรายได้หรือกำไรของบริษัท อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

     กองทุนนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บลจ. ภัทร และ บล. ภัทร ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวม ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการลงทุน ผ่านการคิดค้นพัฒนาจาก Investment Lab ของบล. ภัทร พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมต่อเพื่อให้ได้กองทุนรวมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี กองทุนรวมนี้จึงถือได้ว่าเป็นกองทุนรวมที่ได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ และที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในกลยุทธ์นั้นๆ และมีความเข้าใจพื้นฐานของกองทุนรวมแต่ละประเภทและความต้องการของผู้ลงทุน

     กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility เป็นกองทุนที่นำเอากลยุทธ์การลงทุนแบบ Smart Beta ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดโลกเข้ามาปรับใช้ โดยเป็นการผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับเข้ามาไว้ด้วยกัน มุ่งเน้นผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูงกว่าตลาดหุ้นและเป็นการนำข้อดีของการลงทุนเชิงรับในด้านการลงทุนที่เป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน มาผนวกรวมกับข้อดีของการลงทุนเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่คำนวณโดยใช้มูลค่าตลาด เป็นการลงทุนที่มีต้นทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ แต่สามารถให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง ซึ่งจุดเด่นของ Minimum Volatility ประกอบไปด้วย
   1. การลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted returns) ดีกว่าตลาด
   2. มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของกองทุน เช่น กระจายการลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์รายตัว อัตราการเติบโตของรายได้หรือกำไรของบริษัท อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ต้นทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นี้ในอนาคต

     กองทุนที่มีรูปแบบการลงทุนประเภท Smart Beta นี้ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยในปีที่ผ่านมา สัดส่วนของการลงทุนในกองทุนประเภท Smart Beta ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปี 2014 ที่นักลงทุนลงทุนในรูปแบบกลยุทธ์นี้เท่ากับ 11% ของการลงทุนของกองทุนประเภท ETFs และปรับสูงขึ้นเป็น 37% ในปี 2015 จากกองทุนประเภท Smart Beta กลยุทธ์แบบ Minimum Volatility มีความน่าสนใจในด้านความผันผวนที่น้อยกว่าตลาด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุนหุ้นในรูปแบบต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามรูป


กองทุนนี้เหมาะกับใคร

     กองทุนนี้เป็นกองทุนที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นไทยและมีวัตถุประสงค์หลักว่าการลงทุนในส่วนนี้เน้นที่ความผันผวนไม่สูงเท่ากับการลงทุนหุ้นรายตัว และผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความผันผวนในช่วงตลาดขาลง โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูงเท่ากับหรือชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในกลยุทธ์และยอมรับว่าในตลาดขาขึ้น กองทุนนี้จะปรับตัวขึ้นไม่สูงเท่ากับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป้าหมายหลักของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้คือการลดความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยรวม

     กองทุน Phatra Smart Minimum Volatility สามารถทำการซื้อขายกองทุนได้ทุกวัน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลกองทุนผ่านทางโทรศัพท์ 02-305-9800 หรืออีเมลที่ customerservice@phatraasset.com