HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


เมื่อการสร้างสภาพคล่องจากอสังหาริมทรัพย์มีได้มากกว่าการขายหรือจำนองที่ดิน

ถึงเวลาทำให้อสังหาริมทรัพย์สร้างประโยชน์ได้มากกว่าด้วย Portfolio for Property Financing (PPF)

     หนึ่งในบทเรียนแรกที่สุดในวิชาเศรษฐศาสตร์คือหลักการเรื่อง Opportunity Cost หรือต้นทุนค่าเสียโอกาส ที่บอกว่าต้นทุนของการทำสิ่งต่างๆ ย่อมมีค่าเท่ากับสิ่งที่บุคคลจำเป็นต้อง
อดทำหรืออดได้ในเมื่อได้เอาเวลาหรือทรัพยากรไปใช้ทำหรือซื้อในสิ่งอื่น เช่น นักลงทุนที่จำเป็นต้องขายหุ้นคุณภาพดีเพื่อเอาเงินไปซื้อที่ดิน
มาพัฒนาโครงการ ย่อมสูญเสียโอกาสใน
การเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากหุ้นอีกต่อไป ความตระหนักถึงต้นทุนจากสภาพ ‘ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง’ นี้คือที่มาของ Portfolio for Property Financing (PPF) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อล่าสุดจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่มุ่งให้ลูกค้าลดค่าเสียโอกาสและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินที่มี

นวัตกรรมความคล่องตัว

     ต่อยอดจาก Lombard Loan ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อ PPF ของธนาคารเกียรตินาคิน ถูก
ออกแบบมาสำหรับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ที่มีทรัพย์สินอยู่ในการบริหารจัดการของบริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
ที่มีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือต้องการเพิ่มสภาพคล่องด้วยอสังหาริมทรัพย์
ที่มีอยู่ ณฤทธิ์ โกสลาทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุน
ส่วนบุคคล บล.ภัทร อธิบายว่า “สิ่งที่ลูกค้า
รายใหญ่ทั่วโลกมักจะมีเหมือนกัน คือ ทรัพย์สินทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ แต่ในการใช้งานจริงมีข้อจำกัดคือ อสังหาริมทรัพย์เดี่ยวๆ เช่น ที่ดินเปล่ามักไม่มีสภาพคล่อง นำไปเป็นหลักประกันขอสินเชื่อยาก กลุ่มธุรกิจเกียรตินาคินภัทรจึงพยายามคิดหาวิธีให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีได้อย่างแท้จริง โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าใช้ทรัพย์สินทางการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ที่มีมาผสมกันเป็นหลักประกันสินเชื่อได้”

ขจัดข้อจำกัด

     ในทางปฏิบัติ การใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ PPF สามารถแบ่งได้เป็น 
2 กรณี คือกรณีที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปกติมักต้องขายทรัพย์สินทางการเงินเพื่อเอาเงินมาซื้อที่ดิน ภายใต้
สินเชื่อ PPF ลูกค้าอาจไม่จำเป็นต้องขายทรัพย์สินทางการเงินก่อนอีกต่อไป เพียงนำทรัพย์สินทางการเงินที่มีมาจำนำกับธนาคาร และตกลงนำที่ดินนั้นมาจำนองกับธนาคารหลังจากซื้อขายเสร็จสิ้น ก็สามารถได้รับเงินกู้เพื่อไปซื้อที่ดินที่ต้องการได้ หรือกรณีที่ 2 สำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องด้วยอสังหาริมทรัพย์
ที่มีอยู่ ภายใต้สินเชื่อ PPF ลูกค้าสามารถขอ
สินเชื่อจากธนาคารโดยการนำทรัพย์สินทางการเงินที่มีมาจำนำกับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเสริมนอกเหนือจากการจำนองอสังหาริมทรัพย์ได้ ณฤทธิ์บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามพัฒนาการทางการเงินของโลก ที่พยายามสร้างความคล่องตัวในการบริหารทรัพย์สินให้มากที่สุด “ถ้าเราเปิดดูไพรเวตแบงก์ของเมืองนอก 
ก็จะเห็นว่าเขาพยายามเปิดทางเลือกให้ลูกค้าให้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นลูกค้านำเรือยอชท์ เครื่องบินเจ็ต และอสังหาริมทรัพย์ เป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงมาเป็นหลักประกันได้”

ผสานจุดแข็ง

     ด้วยโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของ
สินเชื่อจากธนาคารเกียรตินาคินที่เสนอให้กับลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ของบล.ภัทร 
สินเชื่อ PPF ถือเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ของการใช้ประโยชน์จากบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกียรตินาคิน
ภัทร อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์ที่รับเป็นหลักประกันของสินเชื่อ PPF ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ ฯลฯ และสำหรับทรัพย์สินทางการเงินที่รับเป็นหลักประกันประกอบด้วยหุ้นในกลุ่ม SET 100 (ยกเว้น KKP), Property Fund, REIT และ Infrastructure Fund โดยลูกค้ายังสามารถซื้อขาย โอน และบริหารทรัพย์สินทางการเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อ Lombard

       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเมนต์และโรงแรม ธนาคารเกียรตินาคิน โทร. 02-680-3475 หรือฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บล. ภัทร โทร. 02-305-9407 หรือ 02-305-9442