HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

ADVANCE NOTICE


Welcome to Optimise


     คงจะไม่เป็นการเกินเลยไป หากจะกล่าวว่านิตยสาร “Optimise” ฉบับปฐมฤกษ์ในมือท่านขณะนี้คือ “ตัวตน” ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

     ประการแรก เพราะ Optimise หมายถึง การทำให้ดีที่สุดและการทำและเป็นในสิ่งที่ดีที่สุด คือเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเสมอมา

     แต่ลึกไปกว่านั้น Optimise ยังหมายถึงการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าสิ่งที่ใช้นั้นจะเป็นโอกาส สถานการณ์ หรือในที่สุดก็คือทรัพยากรทุกอย่าง

     แท้ที่จริง ต้องบอกว่าการผนึกกันระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารเกียรตินาคิน และธุรกิจตลาดทุนของภัทรจนมาเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในวันนี้นั้น ถือกำเนิดขึ้นมาบนคำว่า Optimise ในความหมายที่สองนี้ทีเดียว

     อย่างที่ทุกท่านทราบกัน หนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุดของตลาดการเงิน (Financial Market) ก็คือการจัดสรรทรัพยากร หรือการนำเงินไปหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะในรูปของเงินกู้ผ่านทางตลาดเงิน (Money Market) หรือเงินลงทุนผ่านทางตลาดทุน (Capital Market)

     ด้วยเหตุนี้ แม้เดิมทีทั้งเกียรตินาคินและภัทรจะต่างทำหน้าที่ของตัวในตลาดเงิน และตลาดทุนได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่ “ความบริบูรณ์” ของบริการย่อมยังไม่อาจเปรียบได้กับการรวมเป็นหนึ่งธุรกิจที่สามารถใช้ทั้งตลาดเงินและตลาดทุนเกื้อหนุนธุรกิจของกันและกันจนนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเต็มศักยภาพของตลาดการเงิน อันจะเป็นผลดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

     “ลูกค้า”ย่อมได้รับประโยชน์จากเงิน ทุน บุคลากร และเครือข่ายที่เติบโตขึ้นในทุกๆ ทาง

     “พนักงาน” ย่อมทำงานได้เต็มความสามารถ และมีพื้นที่สำหรับการเจริญก้าวหน้าที่กว้างขวาง

     “ผู้ถือหุ้น”ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น มั่นคงขึ้น และผันผวนน้อยลง
     ถึงที่สุด “สังคม” โดยรวมย่อมได้รับประโยชน์จากภาวะที่เม็ดเงินถูกใช้จนเกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้กู้ที่มีศักยภาพหรือผู้ประกอบการที่มีอนาคต อันจะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างไม่รู้จบ

     แน่นอนการประสานสองธุรกิจให้ได้ผลอย่างที่ว่ามานี้ ยังต้องอาศัยการทำงานและการพัฒนาต่อเนื่องอีกมาก แต่อย่างน้อยๆ ในระยะเริ่มต้นนี้ ทั้งเกียรตินาคินและภัทรก็ได้ทำในสิ่งที่เรียกว่า “การเก็บผลไม้ใกล้มือ” อันเกิดจากการรวมธุรกิจให้เป็นไปได้แล้วในหลายๆ ส่วน เช่นภัทรได้ใช้เงินกองทุนของธนาคารเกียรตินาคินในการลงทุนหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างเต็มที่ขึ้น ได้มีการเปิดให้ลูกค้า PRIORITY ของเกียรตินาคินข้ามไปใช้บริการ Wealth Management ของภัทร ในขณะที่ลูกค้าของภัทร บัดนี้ก็สามารถเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารเกียรตินาคินไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางดังเช่นแต่ก่อน

     ถึงแม้ว่า ผลกำไรที่เป็นตัวเงินจากการควบรวมมาร่วมสองปี จะยังไม่พุ่งสูงเพิ่มขึ้นอย่างหวือหวาเท่าใดนัก แต่การวางรากฐาน การปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงอนาคตที่จะเติบโตไปได้อย่างมั่นคง โดยนัยนี้ การรวมกันเข้าเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งสองฝ่าย และจัดเป็นการ Optimise ตัวเอง เพื่อ Optimise ประโยชน์ของทุกๆ คนอย่างแท้จริง

     นิตยสาร Optimise นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะรวบรวมเอาทรัพยากรของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากผู้ชำนาญการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งเรื่องราวกิน-ดื่ม-เที่ยวต่างๆ ที่คัดสรรแล้วว่าประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ (Visionary) ความรู้จริง (Expertise) ความเชื่อถือได้ (Reliability) อีกทั้งมีรสสัมผัสแห่งความเป็นไทย (Thai Touch) ครบถ้วนตามปรัชญาขององค์กรมาเพื่อนำเสนอให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

     ดังนั้น หากท่านอ่าน “Optimise” แล้วพบว่าโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการเงิน โอกาสทางการลงทุน หรือแม้กระทั่งโอกาสในการใช้ชีวิต เรียนรู้ และเติบโตยังเป็นไปได้อีกมาก

     นิตยสารนี้ก็เรียกว่าบรรลุประโยชน์สูงสุดของมันแล้ว

     มาร่วม “Optimise” ไปพร้อมๆ กันนะครับ

กองบรรณาธิการ