HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เพิ่มโอกาสการลงทุนนอกเหนือจากความคุ้มครอง

KKGEN INVEST Link (SP) ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่ง

     สำหรับบุคคลทั่วไป ประกันชีวิตไม่ใช่สิ่งที่คนทำเพื่อหวัง ‘ผลตอบแทน’ มากเท่ากับการลงทุน แต่เพื่อสร้างความอุ่นใจว่าในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน บุคคลข้างหลังจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ลำบาก ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ KKGEN Invest Link (SP) (เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์ – แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) จึงรวมเอาข้อดีของประกันชีวิต และกองทุนรวม ทำให้ผู้เอาประกันได้ทั้งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม และสร้างความอุ่นใจจากความคุ้มครองชีวิตได้ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน

เลือกหนึ่ง เหมือนได้สอง

     KKGEN Invest Link (SP) คือประกันชีวิตที่ไม่ทำให้ผู้เอาประกันเสียโอกาสในการลงทุน เพราะนอกจากให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต เบี้ยประกันส่วนหนึ่งยังนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในกองทุนต่างๆ ตามที่ผู้เอาประกันเลือก ทำให้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ความมั่นคงสำหรับผู้รับประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลัง และความมั่งคั่งสำหรับผู้เอาประกัน เหมาะสำหรับใช้เป็นการกระจายการลงทุน และเพิ่มศักยภาพในการรับความเสี่ยงของผู้เอาประกัน

อิสระแห่งการลงทุน

     KKGEN Invest Link (SP) ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสสำหรับการลงทุน แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันได้เลือกลงทุนกับกองทุนคุณภาพที่คัดสรรมาแล้ว อีกทั้งสามารถกำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนแต่ละกอง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการการลงทุนที่หลากหลาย และสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยกองทุนที่คัดสรรมาครอบคลุมทั้ง บลจ.ชั้นนำในประเทศหรือกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บลจ.ภัทร (Phatra Asset Management) บลจ.ยูโอบี (UOB Asset Management) และ บลจ.อเบอร์ดีน (Aberdeen Asset Management) ตลอดจนกองทุนที่กระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) และกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

     ยิ่งกว่านั้น ด้วยเข้าใจความจำเป็นที่หลากหลายและมักเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา KKGEN Invest Link (SP) ยังเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่เห็นว่าเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ทำประกัน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ

จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดชีพ

     KKGEN Invest Link (SP) ให้ความอุ่นใจเรื่องการคุ้มครองตลอดชีพจากการจ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่ครั้งเดียว โดยตลอดระยะเวลากรมธรรม์ KKGEN Invest Link (SP) ให้ความคุ้มครองจากการเสียชีวิตทุกกรณีเป็นจำนวน 130% ของเบี้ยประกันภัย (กรณีที่ไม่มีการถอนเงินจากกองทุนภายใต้กรมธรรม์) นอกเหนือไปจากโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ผู้เอาประกันได้เลือกไว้

       หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา หรือ KK Contact Center โทร. 02-165-5555