HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Structured Note

ทลายข้อจำกัดของการลงทุนในตราสารด้วยผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจากภัทร

     ด้วยความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนหลายคนจึงเริ่มมองหาช่องทางการลงทุนที่สามารถตอบสนองต่อ ‘มุมมอง’ การลงทุนของตัวเองได้ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ผลตอบแทนจากตราสารพื้นฐานที่มีอยู่ในตลาดไม่น่าดึงดูดอีกต่อไป และนี่คือที่มาของผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Note ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ภูมิใจนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกสร้างความยืดหยุ่นและบริหารความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้แบบ ‘tailor-made’

ลักษณะของ Structured Note

     อย่างที่ทราบ Note หรือ ‘หุ้นกู้’ ถือเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่บริษัทผู้ออกตราสารขายให้กับนักลงทุนโดยมีสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อครบอายุตราสาร นักลงทุนก็จะได้รับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายพร้อมกับเงินต้นคืน ด้วยเหตุนี้ Structured Note ซึ่งต่อยอดมาจาก Note ธรรมดา จึงมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันกับหุ้นกู้ ต่างกันแต่เพียงว่า การจ่ายผลตอบแทนของ Structured Note อาจไม่ได้มาในรูปของดอกเบี้ยที่ตายตัวอย่างเดียว หากผันแปรตามราคาสินทรัพย์อ้างอิง หรือที่เรียกกันว่า ‘underlying asset’

     เช่น ในรูปแบบพื้นฐาน หากนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Capital Protected Note โดยอ้างอิงกับราคาของหุ้น ก. ถ้าราคาหุ้นขึ้นนักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนและผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าหุ้นไม่ขึ้นนักลงทุนจะได้รับเพียงเงินต้นคืน เรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่อาจมากกว่าอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ราคาหุ้นขึ้น โดยแลกกันกับความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย ในกรณีราคาหุ้นไม่ขึ้น

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านการสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกตราสาร ตลอดจนเพิ่มทางเลือกสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
อย่าง win-win ได้อย่างแท้จริง

ทางเลือกหลากหลาย

     โดยทั่วไป หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ Capital Protected Note, Yield Enhancement Note และ Participation Note

     สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ Capital Protected Note ถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่โดดเด่น เพราะให้ความคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนหรือบางส่วนตามเงื่อนไข โดยมีหลักการคล้ายกับผลิตภัณฑ์ประกัน คือยิ่งให้ความคุ้มครองมาก ค่าพรีเมียมอาจสูงขึ้นหรือให้ผลตอบแทนต่ำลงนั่นเอง

     ลำดับต่อไป Yield Enhancement Note มีความเสี่ยงสูงขึ้น จ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่น่าสนใจ เช่นตราสารหนี้ทั่วไปมีดอกเบี้ย 2% แต่ถ้า Yield Enhancement Note อาจให้ผลตอบแทนถึง 8-10% โดยมีฝั่งความเสี่ยงถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่อ้างอิงกับราคาของหุ้น ซึ่งมีได้หลายลักษณะ แต่ทั่วไปก็คือขาดทุนได้

     สุดท้าย คือ Participation Note ที่อาจให้ผลตอบแทนที่จูงใจมากขึ้นอีก ในลักษณะที่สรุปได้ว่า ด้านบวกจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการซื้อหุ้น แต่ด้านลบให้ผลตอบแทนไม่เลวร้ายกว่าการซื้อหุ้น เช่น ถ้าซื้อหุ้นปกติ หุ้นขึ้นหรือตก 5% นักลงทุนจะกำไรหรือขาดทุน 5% ตามกัน แต่หากเป็น Participation Note เงื่อนไขอาจกำหนดว่าถ้าหุ้นขึ้น นักลงทุนจะได้กำไร 1.2 เท่าของ performance ของหุ้น เช่น ถ้าหุ้นขึ้น 5% นักลงทุนจะได้ผลตอบแทน 6% แต่ถ้าหุ้นตก จะขาดทุนเป็นจำนวนเงินเท่ากันกับการลงทุนหุ้น เป็นต้น

     อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการให้ผลตอบแทนของ Structured Note แต่ละกรณี ย่อมไม่จำกัดอยู่เพียงที่ได้กล่าวมานี้ หากมีได้หลากหลายพอๆ กับความต้องการผลตอบแทนและความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละคน

ผลตอบแทนแบบ ‘win-win’

     เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทำให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้จากการมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางราคาของทรัพย์สินอ้างอิงว่าจะขึ้นหรือลง คนทั่วไปจึงอาจกังวลว่าการลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนี้เป็นไปในลักษณะของ ‘zero-sum game’ ที่ถ้าบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกหุ้นกู้ได้กำไร นักลงทุนก็จะต้องขาดทุน ทำให้เกิดความ ‘ขยาด’ ที่จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญและเปี่ยมข้อมูลที่พร้อมกว่าเป็นผู้ออกแบบ

       อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้นักลงทุนจนทำให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกหุ้นกู้นั้นมีความเสี่ยงในทางที่ตรงข้ามกับผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกหุ้นกู้ก็จะนำความเสี่ยงนั้นมาบริหารจัดการ ไม่ว่าโดยบริหารจัดการภายในตามลักษณะของเงื่อนไข โดยการเฮดจ์เพื่อหากำไร หรือโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในทางตรงกันข้ามเพื่อขายให้กับนักลงทุนอีกกลุ่มที่อาจจะมีมุมมองตรงกันข้ามกัน ด้วยเหตุนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจึงเป็นนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านการสร้างสภาพคล่องให้กับบริษัทหลักทรัพย์ผู้ออกตราสาร ตลอดจนเพิ่มทางเลือกสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่าง ‘win-win’ ได้อย่างแท้จริง

  จับคู่โดยที่ปรึกษา

     สำหรับนักลงทุนผู้มีมุมมองการลงทุน สามารถเข้ามาปรึกษาบล.ภัทร เพื่อหาคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่จะตรงต่อความต้องการ โดยเนื่องจากบล.ภัทรมีทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมาอย่างยาวนานจนมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในผลิตภัณฑ์ Structured Note นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคำแนะนำที่เข้ากับสไตล์และความต้องการในการลงทุนของตัวเอง นอกจากนั้น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรวมถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเหล่านี้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการและมุมมองของนักลงทุนได้ละเอียดและลงลึกกว่าเดิม

       นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-305-9449