HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


กองทุน Smart Beta

กองทุนสมาร์ทเบต้า ดึงจุดเด่นกองทุนเชิงรุกและกองทุนเชิงรับ เพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีในระยะยาว ภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนเชิงรุกและเชิงรับถือเป็น 2 รูปแบบหลักของกองทุนที่นัักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนทั้งสองประเภทมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จึงได้เสนอทางเลือกใหม่ โดยผสานจุดแข็งของกองทุนทั้งสองประเภท เพื่อสร้างกองทุนลูกผสม สมาร์ทเบต้า ซึ่งถือเป็นอีกคำตอบเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว

ผสานจุดเด่นกองทุนทั้งสองประเภท

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น กองทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กองทุนเชิงรุก (Active Fund) ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ตามการวิเคราะห์และดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยใช้ปัจจัยการลงทุนพื้นฐาน รวมทั้งความชำนาญและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์คุณภาพดี และกองทุนเชิงรับ (Passive Fund) ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ตาม น้ำหนักของหลักทรัพย์นั้นในดัชนีชี้วัด เช่น ดัชนีตลาด ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลกองทุนที่ต่ำกว่า อีกทั้งยังเป็นการควบคุมให้มีการตัดสินใจ ลงทุนตามเกณฑ์ที่ชัดเจน (rule-based) มากกว่าตามวิจารณญาณอิสระ โดยนัยนี้ กองทุน สมาร์ทเบต้าจึงมุ่งนำเอาจุดเด่นของกองทุนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวมาผสมผสานกันเพื่อสร้างโอกาสในการรับอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีในระยะยาว กล่าวคือ เป็นการลงทุนโดยการใช้ปัจจัยการลงทุนที่ชัดเจนในแบบ rule-based ซึ่งส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่ำ โดยยังมีการใช้องค์ประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนกว่าเพียงการพิจารณาน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี

อิงตามปัจจัยการลงทุนที่สำคัญ

กองทุนสมาร์ทเบต้าอิงกับปัจจัยการลงทุนแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ (1) Value ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำราคาสินทรัพย์ไปเปรียบเทียบกับมูลค่าพื้นฐาน โดยเชื่อว่าสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในระยะยาว (2) Momentum ซึ่งใช้ผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์ โดยเชื่อว่าสินทรัพย์ที่มี ผลตอบแทนที่ดีในอดีตจะให้ผลตอบแทนที่ดีต่อไปในอนาคต (3) Quality จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีสถานะความมั่นคงทางการเงินที่แข็งแรง โดยเชื่อว่าบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในระยะยาว และ (4) Minimum Volatility จะให้ความสำคัญกับความผันผวนของผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน โดยเชื่อว่ากลุ่มสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและมีค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างกันต่ำจะให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว ทั้งนี้ นักลงทุน สามารถเลือกลงทุนให้ครอบคลุมปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านการกระจายกลยุทธ์การลงทุน (Strategy Diversification)

การซื้อกองทุนประเภท สมาร์ทเบต้านี้ เหมาะสำหรับการซื้อเฉลี่ยในระยะยาวมากกว่าการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไร

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีในระยะยาว

กองทุนเชิงรับและกองทุนสมาร์ทเบต้านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนอาจยังไม่เล็งเห็นความจำเป็นของกองทุนประเภทสมาร์ทเบต้า กระนั้น ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นเริ่มประสบกับภาวะชะลอตัวและส่งสัญญาณความไม่แน่นอน การลงทุนในกองทุนประเภทสมาร์ทเบต้า โดยเฉพาะกองทุนที่อ้างอิงกับปัจจัยความผันผวน (Minimum Volatility) จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยสร้างโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดีในระยะยาว

กองทุนสมาร์ทเบต้าของบลจ.ภัทร

ในปัจจุบัน กองทุนประเภทสมาร์ทเบต้าในชื่อ Smart Minimum Volatility ของ บลจ.ภัทร ซึ่งอ้างอิงกับปัจจัยความผันผวนนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพตลาดในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง เพราะกองทุนดังกล่าวไม่เพียงลงทุนในหุ้นไทยที่มีความผันผวนต่ำ แต่ยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของหลักทรัพย์แต่ละตัว เช่น หากหลักทรัพย์ตัวใดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กองทุนก็ยังถือว่าหลักทรัพย์ทุกตัวมีความสัมพันธ์กันและพอร์ตการลงทุนดังกล่าวยังมีความเสี่ยง นอกจากนี้ กองทุน Smart Minimum Volatility ยังเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุนไทยกองแรกที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Smart Beta Minimum Volatility โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการ คัดเลือกหุ้นและกำหนดน้ำหนักการลงทุนของหุ้นแต่ละตัว ซึ่งจะช่วยให้กองทุนมีสไตล์การลงทุนที่สม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้จัดการกองทุน และช่วยสร้างโอกาสของผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว

ส่วนผสมการลงทุนที่ลงตัว

ในที่สุดแล้ว การคาดเดาทิศทางตลาดหรือการเจาะจงว่าควรเข้าซื้อปัจจัยตัวใดในช่วงเวลาใด อาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนทำได้ การซื้อกองทุน ประเภทสมาร์ทเบต้านี้จึงเหมาะสำหรับการซื้อเฉลี่ยในระยะยาวมากกว่าการเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไร แต่เนื่องจากแต่ละกองทุนมีการแบ่งแยกสไตล์การลงทุนอย่างชัดเจน ย่อมทำให้นักลงทุนสามารถออกแบบและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้สัมพันธ์กับทิศทางตลาดหรือมุมมองของตนได้เป็นอย่างดี นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โทร. 02-305-9449

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน และความเสี่ยง โดยขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนท่าน การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ l ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต l โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม