HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Invest in the Future

KKP G-THEME-H กองทุนที่รวบรวมธีมการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างโดดเด่นและยั่งยืน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรือง หรือการใช้กลยุทธ์ในการลงทุนแบบในอดีต อาจไม่ตอบโจทย์กับสภาวะตลาดปัจจุบันอีกต่อไป บลจ.เกียรตินาคินภัทร เล็งเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต จึงได้ออกแบบกองทุน KKP GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HEDGED (KKP G-THEME-H) ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ของโลก เพื่อช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กระแสโลกที่เปลี่ยนไป

วิกฤตปี 2563 ได้ตอกย้ำความสำคัญของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททั้งในมิติการทำงาน การติดต่อสื่อสาร ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้นเติบโตก้าวกระโดด โดยในปี 2563 หุ้นในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นปรับตัวสูงขึ้นถึง 43.78% อ้างอิงจากดัชนี MSCI World Information Technology Index (USD) ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกสามารถปรับตัวขึ้นมาได้เพียง 16.50% ขณะเดียวกัน วิกฤตระดับโลกครั้งนี้ยังส่งผลให้แนวคิดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) นั้นได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากภาคธุรกิจและนักลงทุน เนื่องจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น อาทิ วิกฤตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ธีมการลงทุนแห่งอนาคต

ท่ามกลางบริบทความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เอง กลยุทธ์การลงทุนแบบ Thematic Investment ได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่รวบรวมธีมการลงทุนสำคัญ ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกในระยะยาวเข้ามาไว้ในที่เดียว โดยกองทุน KKP G-THEME-H ของบลจ. เกียรตินาคินภัทร ลงทุนในกรอบธีมการลงทุนสำคัญที่ครอบคลุมตั้งแต่ธีมการอุปโภคบริโภครูปแบบใหม่ (New Consumer) ตามพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไป ธีมสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของเทคโนโลยี (Technology Backbone) อาทิ โครงสร้างเครือข่าย 5G ไมโครชิป ธุรกิจคลาวด์ และความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ธีมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ซึ่งเน้นลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มผู้สูงอายุ เครื่องมือการตรวจวินิจฉัยสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางชีวภาพ ธีมการทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (De-globalization) ที่ลงทุนธุรกิจยุทโธปกรณ์ธุรกิจหุ่นยนต์ และธุรกิจที่กำลังเติบโตในประเทศจีน ธีมธุรกิจคุณภาพดี (Quality) ที่รวบรวมหุ้นบริษัทคุณภาพ ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งโดดเด่น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE สูง ระดับหนี้สินต่ำเมื่อเทียบกับส่วนทุน การเติบโตของรายได้สม่ำเสมอ เป็นต้น ธีมทางเลือกอื่นๆ ในการเก็บรักษามูลค่านอกเหนือจาก ‘สกุลเงิน’ (Alternative Store of Value) ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทเหมืองทองคำ ไปจนถึงธีมสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

กองทุน KKP GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - HEDGED ซึ่งเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ของโลก เพื่อช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

กองทุน KKP G-THEME-H มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการประเมินราคาสินทรัพย์ว่าปรับขึ้นเกินปัจจัยพื้นฐานหรือไม่ เพื่อเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการแสวงหากรอบธีมการลงทุนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกหรือปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนระยะสั้นได้ เพื่อหาโอกาสในการเปิดรับผลตอบแทนระยะยาว

ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KKP G-THEME-H สามารถขอหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา หรือ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 02 305 9559 หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน

คำเตือน : • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะจัดระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน • โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม