HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


KK Daily Range Accrual Note

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่คุ้มครองเงินต้นและคิดผลตอบแทนเป็นรายวัน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่ทรงตัว

ในปี 2562 ตลาดโลกยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบต่อการลงทุนในหลายๆ ด้าน ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนเลือกชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจนกว่าสภาวะตลาดจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น

ในสถานการณ์เช่นนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Daily Range Accrual Note ของธนาคารเกียรตินาคิน ที่ให้ความคุ้มครองเงินต้น (Capital Protected Note) และคำนวณผลตอบแทนเป็นรายวัน นั้นถือเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่มีลีลาน่าสนใจ

Capital Protected Note

ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน กลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตการลงทุนหรือ asset allocation นั้นจะช่วยกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยผู้ลงทุนอาจปรับลดการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์เสี่ยง อาทิ หุ้น หรือตราสารหนี้ประเภท high yield และเพิ่มการลงทุนใน structured note หรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธุ์แฝงที่มีการคุ้มครองเงินต้น (Capital Protected Note) แทน โดยทั่วไปผลตอบแทนของ structured note จะผันแปรกับผลประกอบการของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) และระดับความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับประเภทของ structured note ที่เลือกลงทุน อย่างไรก็ดี structured note ที่ทางธนาคารเกียรตินาคินนำเสนอยังมีคุณสมบัติเป็น ‘capital protection’ ซึ่งให้ความคุ้มครองเงินต้น ทำให้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนแบกรับนั้นต่ำกว่าหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทอื่นๆ

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Daily Range Accrual Note (DRAN) ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนในสภาวะตลาดทรงตัว โดยคำนวณผลตอบแทนจาก 'ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง' ในแต่ละวันทำการ

DRAN คืออะไร

โดยปกติ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการคุ้มครองเงินต้นและจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตามทิศทางตลาดนั้น มักให้ผลตอบแทนไม่สูงมากเมื่อสภาวะตลาดทรงตัวหรืออยู่ในลักษณะ ‘sideway’ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเกียรตินาคินจึงได้ออกแบบหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Daily Range Accrual Note (DRAN) ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนในสภาวะตลาดทรงตัว โดยคำนวณผลตอบแทนจาก ‘ราคาปิดของหุ้นอ้างอิง’ ในแต่ละวันทำการ ซึ่งในวันตกลงทำธุรกรรมธนาคารจะกำหนดราคา ‘ขอบบน (Upper Bound)’ และ ‘ขอบล่าง (Lower Bound)’ เพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดผลตอบแทน โดยหากราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวันทำการใดตกอยู่ภายในกรอบราคาที่กำหนด ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนของวันทำการนั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากมีการกำหนดกรอบราคาไว้ที่ระหว่าง 105-95 บาท ในวันใดที่ราคาหุ้นตกอยู่ภายในกรอบราคาที่กำหนดนี้ เช่น 100 บาท ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนของวันทำการนั้นๆ ซึ่งจะถูกสะสมไปจ่ายในวันครบกำหนดอายุพร้อมเงินต้น โดยเพื่อการคำนวณที่แม่นยำและโปร่งใส ธนาคารจะระบุจำนวนวันทำการทั้งหมดให้ผู้ลงทุนทราบตั้งแต่วันตกลงทำธุรกรรม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราผลตอบแทน

สำหรับอัตราผลตอบแทนนั้น เป็นไปตามหลัก High Risk High Return โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกเพิ่มความเสี่ยงหรือปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสปิดนอกกรอบราคาที่กำหนด เพื่อให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับสูงขึ้น เช่น เลือกการคุ้มครองเงินต้นแบบบางส่วน (แต่ไม่ต่ำกว่า 80%) แทนการคุ้มครองเต็มจำนวน การเลือกหุ้นอ้างอิงที่มีความผันผวนสูง การกำหนดอายุตราสารที่ยาวขึ้น หรือการกำหนดกรอบราคาที่แคบลง โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกปรับให้สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนของตนเองได้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง DRAN นั้นมีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน 5 ล้านบาท และสงวนสิทธิ์สำหรับนักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.เท่านั้น

ธนาคารเพื่อการลงทุน

ผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือ structured note นั้นเป็นการผสานความร่วมมือภายในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งใช้ความชำนาญในสายงานต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์เศรษฐกิจและหุ้น มาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินที่ซับซ้อน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ได้หลากหลาย สะท้อนแนวคิดธนาคารเพื่อการลงทุนอย่างแท้จริง

เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล หรือ โทร. 02-165-5555