HOME ISSUE

SECTION

ABOUT

SERVING YOU


Profit Booster

Quanto Structured Note ตอบโจทย์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเผชิญความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน


หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มาจากการผสมกันระหว่างหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ สามารถปรับแต่งโครงสร้างของผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและมุมมองของผู้ลงทุน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ทั่วๆ ไป ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) Principal Protected Note เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการการคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวนหรือบางส่วนตามเงื่อนไข 2) Yield Enhancement Note ที่มาพร้อมโอกาสได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ค่อนข้างสูง แต่ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงในการขาดทุนหากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามทิศทางที่คาด และ 3) Participation Note ซึ่งผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงในการขาดทุนเป็นสัดส่วนตามราคาและผลการดำเนินการของหลักทรัพย์อ้างอิง

ปัจจุบันทางเลือกในการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเริ่มได้รับความนิยมและความสนใจมากขึ้น กระนั้นผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความยุ่งยากและความกังวลอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จึงพัฒนาหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Quanto หรือ Quanto Structured Note เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Quanto คือผลตอบแทนเป็นไปตามการขึ้นลงของราคาหรือผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือกองทุนรวมต่างประเทศ (Exchange Traded Fund หรือ ETF) โดยไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ไม่อยากเผชิญความเสี่ยงดังกล่าว หรือคาดการณ์ได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของตัวเอง เช่น เมื่อผู้ลงทุนเล็งเห็นว่าในอนาคตค่าเงินบาทจะปรับตัวแข็งค่า ทำให้เมื่อแลกเงินต่างประเทศกลับมาเป็นบาทแล้วจะได้รับผลตอบแทนจะน้อยลง

ในกรณีเช่นนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Quanto เป็นสกุลเงินบาทได้โดยไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุนเริ่มต้นที่หนึ่งล้านบาท เช่น หากราคาหุ้นต่างประเทศที่อ้างอิงขึ้นไปที่ 10% เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการถือครองแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นที่ลงทุนพร้อมผลตอบแทน 10% รวมเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาททันที โดยไม่ต้องกังวลว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จะมีผลต่อผลตอบแทนที่ได้รับ

ลักษณะพิเศษของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Quanto คือผลตอบแทนเป็นไปตามการขึ้นลงของราคาหรือผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ โดยไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Quanto ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร คือ Quanto Booster Note ซึ่งมีจุดเด่นคือ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นสูงมากเท่าไร ผลตอบแทนที่ได้รับจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นตามอัตราการมีส่วนร่วมหรือ Participation Rate (PR) เช่น หากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้น 10% และกำหนดอัตราการมีส่วนร่วมไว้ที่ 200% ผลตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดจาก Quanto Booster Note ก็จะเป็น 2 เท่าของผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือ 20%

ทั้งนี้ Quanto Booster Note จะต้องอ้างอิงผลการดำเนินการของหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการถือครองแล้ว จะมีการนำหลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดมาเป็นฐานในการคิดผลตอบแทน เช่น หากผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ตัวแรกอยู่ที่ 10% และตัวที่สองอยู่ที่ 6% ผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ตัวที่สองจะถูกนำมาคำนวณผลตอบแทน ซึ่งหาก PR กำหนดไว้ที่ 200% ก็แสดงว่าผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือสองเท่าของผลการดำเนินการ หรือ 12%

ในทางตรงกันข้าม หากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศปรับตัวลดลงหรือผลดำเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้ลงทุนก็มีโอกาสขาดทุนตามผลการดำเนินงานที่ปรับลดลง แต่ทั้งนี้จะไม่ขาดทุนเกินระดับความคุ้มครองที่กำหนดไว้ เช่น หากกำหนดระดับความคุ้มครองไว้ที่ 90% ของเงินต้น ผู้ลงทุนจะขาดทุนสูงสุด 10% โดยจะยังคงได้รับเงินต้นคืน 90% ในวันครบกำหนดอายุ เช่น หากลงทุนหนึ่งล้านบาท ผู้ลงทุนยังคงจะได้รับเงินต้นคืนเก้าแสนบาท

เงื่อนไขการลงทุน

ระยะเวลาในการถือครองหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Quanto Booster Note อยู่ที่ 6-9 เดือน แต่ผู้ลงทุนสามารถขายคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้เช่นกัน ทั้งนี้เงินต้นที่ได้รับคืนในกรณีขายคืนก่อนครบกำหนดนั้นอาจน้อยกว่าระดับความคุ้มครองตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ Quanto Booster Note เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องทำการขายคืนแก่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่านั้น และไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้

Quanto Booster Note เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่สายตลาดการเงิน โทร. 02 165 5555

คำเตือน

  1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
  2. การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้